x. Rolfus – O modlitwie Pańskiej. Wstęp

O modlitwie Pańskiej. Wstęp

Najprzedniejszą, najwznioślejszą z modlitw jest Ojcze nasz czyli modlitwa Pańska, a to 1. z powodu swego początku, 2. treści 3. piękności i siły.
Modlitwy tej autorem jest sam Jezus Chrystus. Sam nauczył jej nas, dlatego też zowie się ta modlitwa modlitwa Pańska.
Jeden z uczniów przypatrywał się raz Zbawicielowi, pogrążonemu opodal w modlitwie. Uważał, z jakim zapałem i z jakiem przejęciem Pan się modlić umie; widział, że Pan, mistrz i głosiciel prawdy jest także i mistrzem w modlitwie. Widok ten przejął go na wskroś podziwieniem. Zapalił się przeto żądzą przejęcia się w swej modlitwie tą samą żarliwością, jak Pan jego i Bóg. Zbliżył się przeto do Chrystusa pełen zaufania i błagał Go: Panie, naucz nas, jak się modlić
należy. Naucz nas modlić się tak szczerze, tak kornie i serdecznie, jak Ty umiesz. Zwrócił się tedy Pan do uczniów i rzekł: „Modląc się, nie mówcie wiele, jako poganie; albowiem mniemają, że w wielomowności swojej będą wysłuchani . Nie bądźcież tedy im podobni. Albowiemci wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście Go prosili. Wy tedy tak modlić się będziecie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech.
Święć się imię twoje.
Przyjdź królestwo twoje.
Bądź twa wola, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Co do treści jest Ojcze nasz najprzedniejszą i najwznioślejszą modlitwą. Zamyka bowiem w sobie wszystko, czego się mamy spodziewać od Boga, jako też wszystko, o co się do Niego modlić mamy. Przechodząc wszystkie poszczególne modlitwy zachodzące w Piśmie Św., nie znajdziemy w nich nic innego, jak tylko to, co widzimy w słowach pacierza, czyli modlitwy Pańskiej.
Gdy np. Salomon modli się: Daj, Panie, aby Twa chwała szerzyła się między wszystkiemi narodami; gdy psalm śpiewa: błogosławione niech będzie imię Pańskie!” czyż to nie znaczy to samo, jak słowa: „Święć się imię Twoje? Gdy w psalmach czytamy: Ukaż nam Panie, oblicze Swoje, a
uszczęśliwieni będziemy, czyż to nie znaczy to samo, co: Przyjdź Królestwo Twoje? Jeśli psalm mówi: Kieruj, Panie, krokami memi według wyroków Twej prawdy i naucz mnie pełnić Twą wolę, słowa te nic innego nie znaczą, jak: Bądź Twa wola jako w niebie
tak i na ziemi. Jeżeli w przypowieściach znajdujemy prośbę: Nie dawaj mi ani żebractwa, ani bogactw, lecz udziel mi, ile potrzeba na wyżywienie moje, czyż te słowa co innego znaczą, jak: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? Psalmista Pański błaga: Pomnij, Panie, na Dawida i łagodność jego” i Jeśli złem za złe odpłacę, niechaj mnie słusznie pohańbią nieprzyjaciele moi. Jakież jest znaczenie słów tych? To samo, które jest wypowiedziane w piątej prośbie: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Gdy Syracyda błaga: odejm odemnie
żądze zmysłowości; nie zostaw mnie na łup duchowi rozpusty i bezczelności, znaczy tyle, co: nie wódź nas na pokuszenie.” Jeśli psalm nareszcie mówi: Ocal mnie Panie od złych ludzi; oswobodź mnie od złośliwych i przewrotnych! wychodzi to na jedno, co prośba: „Ale nas zbaw ode złego. Amen.
Słusznie przeto św. Cypryan modlitwę Pańską nazwał streszczeniem ewangielii.
Ojcze nasz jest nareszcie najprzedniejszą modlitwą dla tego, że ma u Boga daleko wyższe znaczenie, aniżeli wszystkie inne modlitwy. Jest to niezawodną prawdą. Chrystus poleca nam, abyśmy w imię Jego prosili, a otrzymamy, o co prosić będziemy. Nigdy nie prosimy więcej w imię Jego, jak wtedy, gdy się modlimy własnemi Chrystusa
słowy. Nie ma więc silniejszej i skuteczniejszej modlitwy od tej, której nas Pan Jezus nauczył.
Pacierz składa się ze wstępu i siedmiu próśb, z których trzy pierwsze
odnoszą się do pomnożenia chwały Bożej, a cztery ostatnie mają na oku dobro nasze tak duszne jako też cielesne, doczesne i wiekuiste.

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech

Ojcze nasz rozpoczyna się od wstępu. Inaczej być nie może. Skoro o coś prosimy możnego Pana, nie rozpoczynamy zaraz od słów: daj nam pieniędzy, daj nam chleba, lecz wypowiadamy wprzód kilka słów przygotowawczych. Tem więcej się więc godzi, ażebyśmy Bogu, Panu nieba i ziemi, oddali poprzednio cześć powinną, zanim wypowiemy swą prośbę. Odzywamy się przeto do niego słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Zbawiciel Bozki nie nakazał nam w modlitwie uczcić Boga nazwą Stwórcy, Pana, Majestatu, lecz po prostu nazwać Go Ojcem. Pragnął nas bowiem ośmielić, abyśmy się do Niego zbliżyli bez obawy i z największą ufnością. Słowa Stwórca, Pan, Majestat mają w sobie coś groźnego i mogłyby wywołać uczucie pewnej obawy. Wyraz Ojcze przypomina nam wszystko, czegośmy od Boga doznali, a wspomnienie to napełnia nas radosną otuchą, że Ten, który nieproszony wyświadczył nam tyle dobrodziejstw, nie odmówi nam darów, o które Go prosimy, jeśli te dary do zbawienia naszego przyczynić się zdołają. Chrystus jest jedynym i rzeczywistym Synem Bożym; ze względu na nas, którzy jesteśmy przyjętymi z łaski dziećmi Boga, jest Pan Bóg wspólnym Ojcem naszym. My zaś jesteśmy między sobą braćmi i siostrami. Ztąd jesteśmy zobowiązani miłować się nawzajem i o cokolwiek prosimy, o to winniśmy także prosić dla braci naszych.
Dla tego też każe Chrystus mówić: Ojcze nasz, nie Ojcze mój. Słowa: któryś jest w niebiesiech dodał Pan Jezus, aby rozróżnić prawdziwego Boga, przebywającego w chwale niebieskiej, od bożków pogańskich, przemieszkujących w morzu, na górach, w rzekach, źródłach, po domach i na polach. Zbawiciel chce dodatkiem tych słów utwierdzić nas w wierze prawdziwej i odciągnąć nas od bałwochwalstwa. Temi słowy wypowiadamy prócz tego, że jesteśmy tylko pielgrzymami na ziemi i że rzeczywistą ojczyzną naszą jest niebo, bo gdzie przebywa Ojciec, tam powinny być i dzieci.
Nareszcie przypominają nam te słowa, że w modlitwie oderwać się należy myślą od rzeczy ziemskich a wzlatywać ku niebu.

x. Rolfus – Nauka wiary i obyczajów Kościoła Katolickiego wyłożona obszernie, Mikołów 1894, s. 1158-1163.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s